jph1751.jpg
J-PH1751

J-PH1751 përbën shumicën absolute të J-Z38300. Është një ndër nëngrupet karakteristike për etninë shqiptare. Sipas testeve të deritanishme me rezolucion të lartë, paraardhësi i gjithë J-PH1751 ka jetuar para rreth 1300 viteve. Njëkohësisht, këta teste sugjerojnë për një ekspansion demografik të madh duke filluar nga mesjeta e hershme. Bazuar nga haplotipet e studimeve shkencore si dhe të testuarit, ka shpërndarje pothuajse në gjitha trevat shqiptare, duke përfshirë edhe zonat ku historikisht shqiptarët kanë patur prezencë, siç është Greqia dhe Italia jugore. Gjithashtu vërehet edhe në shtetet përreth, e në rajon, në një sasi të ulët. Sipas moshës dhe shpërndarjes, mund të thuhet se ka ngjashmëri me R-Y32147 (brenda R1b-Z2705). Koncentrimi më i lartë vërehet në pjesën veriore të shqiptarisë dhe gradualisht zvoglohet jashtë kësaj zone. Veçanërisht në Kosovë, ku sipas të testuarëve te deritanishëm përbën rreth 20% të linjave atërore. Bartësit e këtij mutacioni në Kosovë në shumicë u përkasin fiseve veriore shqiptare, siç janë: Krasniqi, Nikaj, një pjesë e fiseve Gashi, Kastrati, Thaçi, etj.
Translation:The J-PH1751 makes up the absolute majority of the J-Z38300. It is one of the characteristic subgroups for the Albanian ethnicity. According to high-resolution tests to date, the entire ancestor of the J-PH1751 lived about 1300 years ago. At the same time, these tests suggest a large demographic expansion starting in the early Middle Ages. Based on haplotypes of scientific studies as well as tested, it is distributed in almost all Albanian territories, including areas where Albanians have historically had a presence, such as Greece and southern Italy. It is also observed in the surrounding countries, and in the region, in a low amount. By age and distribution, it can be said to have similarities to R-Y32147 (within R1b-Z2705). The highest concentration is observed in the northern part of Albania and gradually decreases outside this area. Especially in Kosovo, where according to the tested so far it constitutes about 20% of the paternal lines. The carriers of this mutation in Kosovo mostly belong to the northern Albanian tribes, such as: Krasniqi, Nikaj, a part of the tribes Gashi, Kastrati, Thaçi, etc.

z2705 post.jpg
Grupi R-BY611>Z2705 rrjedh nga haplogrupi R1b-M269 dhe dega e tij, R-Z2103. Është një ndër grupet specifike dhe kryesore mes nesh, me një shtrirje thuaja nëpër gjitha trevat shqiptare. Veçanërisht ka përfshirje në Malësi të Madhe, Malësi e Gjakovës, Kosovë, Shqipëri qëndrore, Labëri, dhe Skrapar. Profili modal i Y-DNA37 STR është si vijon: 13 24 14 11 11-11 12 12 12 13 13 29 16 8-10 11 11 25 15 19 30 14-16-16-17 11 11 19-23 15 15 18 17 36-37 12 12. Shqiptarët që kanë këtë profil të Y-STR, mund të konstatojmë që së paku janë pozitiv për SNPs: BY611 si dhe Z2705. Kjo e fundit është nën-dega që përcakton grupin “ballkanik”. Sipas të dhënave të deritanishme nga YFull.com dhe kalkulatorëve te Y-STR, paraardhësi i grupit ka jetuar para rreth 1500 viteve. Vlen të ceket që në studime anonime ky profil i Y-STR është vërejtur edhe nën Arbëreshë si dhe Greqi ku ka popullatë me prejardhje shqiptare apo Arvanitas. Gjithashtu vërehet në një përqindje të konsiderueshme në Sanxhak, ku dihet që një pjesë e mirë e popullatës janë me prejardhje shqiptare. Faktet e lartpërmendura dhe homogjenia dëshmojnë për një karakter tejet “shqiptar” të këtij grupi.
Translation:The group R-BY611> Z2705 is derived from the haplogroup R1b-M269 and its branch, R-Z2103. It is one of the specific and main groups between us, with an extension in almost all Albanian territories. In particular there are inclusions in Malësi e Madhe, Malësi e Gjakovës, Kosovo, central Albania, Labëri, and Skrapar. The modal profile of Y-DNA37 STR is as follows: 13 24 14 11 11-11 12 12 12 13 13 29 16 8-10 11 11 25 15 19 30 14-16-16-17 11 11 19-23 15 15 18 17 36-37 12 12. Albanians who have this profile of Y-STR, we can find that they are at least positive for SNPs: BY611 and Z2705. The latter is the sub-branch that defines the "Balkan" group. According to data so far from YFull.com and Y-STR calculators, the group's ancestor lived about 1500 years ago. It is worth mentioning that in anonymous studies this profile of Y-STR has been observed under Arbëreshë as well as Greece where there is a population of Albanian or Arvanitas origin. It is also observed in a significant percentage in Sandzak, where it is known that a good part of the population is of Albanian origin. The above facts and homogeneity testify to onevery "Albanian" character of this group .

duo.jpg

Above Are the maps(from albanian Dna project) of the two clades . Reminder : the Albanian DNA project didn't gather data scientifically. The sampling wasnt according to the population ratio of the regional population(South,North, Kosovo,Montenegro, Fyrom) compared to the total.The South Albanian Samples are grossly over-represented, almost twice as much as the ratio of the south Albanian population to the total Albanian population.And yes to preemptively ask your question i counted the samples one by one. To correct for the disparity of the samples you need to increase by a lot the the North Albania and Kossovo samples. I ve done the corrections in the past, but i cant remember the exact number, but it is more than 50%. That correction of course is factoring this parameter only. Many more parameters must be taken in mind to have a map that can be used to derive historical conclusions concerning ancestry and ethnography. Factors that correct for the history of the 2 last centuries that distorted the demographic profile of the regions. Factors like the population movements; refugees into Albania in the last 2 centuries, urbanization, forced relocation under the communists,ethnic minorities fleeing, disproportional immigration of religious minorities(for instance half the orthodox Albanians left Albania since 1990), etc etc.


Conclusion: The Albanian project reaffirmed what i ve always claimed. R1b-z2705 and J-ph1705 presence in the Albanian space is very recent, and most probably(almost certain)
R1b-z2705 and J-ph1705 arrived together as the main lineages of an incoming population that was fairly small at the time(1500 to 1000 years ago) but would expand geographically and demographically in the next millenia.