The biggest myths about Slavs

Sloven-Vened

Banned
Messages
65
Reaction score
4
Points
0
Ethnic group
Slavic, Vened, Wend, Sloven
Y-DNA haplogroup
R1a
Nationalist German historians say, that history of Slavs begin from 6. century. It is archaic theory about Slavs.
Slavs are in written sources before 6. century with name Wends, Veneds, Venets, Sklavins
Wends, Veneds, Venets, Sklavins are Old Slavs

Wends, Veneds
russian translation, Wikipedia, link
https://en.wikipedia.org/wiki/Wends

Sclaveni
russian translation, Wikipedia, link
https://en.wikipedia.org/wiki/Sclaveni

Antes
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)
Antes, russian translation, Wikipedia, link

Most important archeologist in Russia, akademik Sedov say, that history of Slavs begin before Christ.
russian translation, link

One of most important of archeologists in Czech republic, profesor of archeology, Zdeněk Klanica say, that history of Slavs begin before Christ. Publication Počátky Slovanů, (2009 / docent Zdeněk Klanica) link here

In Slovakia, archeological publication of profesor on Univesity in Nitra, Peter Ivanič, "Západní Slovania v ranom Stredoveku"
This publication had reviewers and was controled 2 of most important archeologist in Slovakia (coincidentally 2 most important archeologists in Slovakia live in Slovakia but they are not Slovakian). Reviewers of this publication are:
-German archeologist prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
-hungarian archeologist prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.
Publication in Slovak language you can download here http://www.academia.edu/6858259/Western_Slavs
In this publication writes:
Medzi dôležité pramene, ktoré nás informujú o prvých Slovanoch, patria písomné správy. Slovania sa v nich objavujú pod názvami Venedi, Veneti, Anti, Sklavíni. Publius Cornelius Tacitus, Klaudios Ptolemaios a Gaius Plinius starší sa ako prví zmieňujú o Venedoch (Venetoch). Konkrétne písomné správy, ktoré jasne dokladajú existenciu Slovanov, sa nám zachovali až v dielach Jordana, Prokopia z Cézarey a Pseudo-Mauríkia. Medzi dôležité pramene, ktoré nás informujú o prvých Slovanoch, patria písomné správy. Slovania sa v nich objavujú pod názvami Venedi, Veneti, Anti, Sklavíni. Prvé písomné správy o akýchsi Venedoch alebo Venetoch medzi Vislou a Baltským morom sa objavili už v 1. a 2. storočí n. l., vtedy ich spomínajú rímski autori Plinius starší, Ptolemaios a Tacitus. Gaius Plinius starší (asi 23 – 79 n. l.) vo štvrtom zväzku Naturalis historiae (Prírodoveda) píše, že tento kmeň sa nachádzal medzi Vislou a Germánmi. Publius Cornelius Tacitus (asi 55 – 120 n. l.) ho v práci Germania lokalizuje na území medzi dolným Dunajom a Baltom. 125 Klaudios Ptolemaios (100 – 170) v tretej časti diela Cosmographia s názvom Geographia (Zemepis) spomína, že sídlil západne od Visly a na severných úbočiach Karpatského oblúka, pričom siahal až k dolnému Dunaju.

Translation:
Important sources that tell us about the early Slavs, include written reports. Slavs They appear under the names Venedi, Veneto, Anti, Slave. Publius Cornelius Tacitus, Ptolemy and Pliny the Elder Gaius was the first to mention Vened (Veneto). Specifically written report which clearly demonstrates the existence of the Slavs, we kept up the works of Jordan, Procopius of Caesarea and Pseudo-Maurik. Important sources that tell us about the early Slavs, include written reports. Slavs They appear under the names Venedi, Veneto, Anti, Slave. The first written reports on quasi-Vened or Veneta between the Vistula and the Baltic Sea have emerged already in the 1st and 2nd century n. l., when they are mentioned by Roman authors Pliny the Elder, Tacitus and Ptolemy. Gaius Pliny the Elder (about 23-79 n. L.) In the fourth volume Naturalis historiae (Science) writes that this tribe is located between the Vistula and the media. Publius Cornelius Tacitus (about 55 to 120 n. L.) It at work Germania locates the area between the lower Danube and Baltic. 125 Ptolemy (100-170) in the third part of the work Cosmographia called Geographia (Geography) mentions that lived west of the Vistula and the northern slopes of the Carpathian Mountain Area, and extend to the lower Danube.
*******************************************
Austria
Greater half of people in Austria has typical Slavic (no German) last names!!! It is very interesting!!! It is realy true!!!!
Official is Austria german country with german language, without Slavic ethnic imigrant minority
Half of people in Austria has the same last names as people in Slavic countries.
Austrian are germanized Slavs
*******************************************
R1a
Typical Slavic haplogrup is R1a
http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml
You can see high incidence R1a you in Austria and east Germany.
People from east Germany have typical Slavic psychological mentality. It are open and kind people. German are closed and no open to social communication.
Before 1000 years lived in east Germany Polabian Slavs https://en.wikipedia.org/wiki/Polabian_Slavs
 
Last edited:
This sounds correct. Slavs didn't arrive in Russia and Balkans till after 400 AD though.
 
The very language Slavs speak is the proof that Slavs are ancient people in Europe having retained many linguistic archaisms and being a separate IE branch. It would not be possible in 6AD to create a linguistic branch that fits in IE tree with cognates in Indo-Iranian and Sanskrit. Those Germans making such claims are not the brightest individuals representing their society.
 
Nationalist German historians say, that history of Slavs begin from 6. century. It is archaic theory about Slavs.
Slavs are in written sources before 6. century with name Wends, Veneds, Venets, Sklavins
Wends, Veneds, Venets, Sklavins are Old Slavs

Wends, Veneds
russian translation, Wikipedia, link
https://en.wikipedia.org/wiki/Wends

Sclaveni
russian translation, Wikipedia, link
https://en.wikipedia.org/wiki/Sclaveni

Antes
https://en.wikipedia.org/wiki/Antes_(people)
Antes, russian translation, Wikipedia, link

Most important archeologist in Russia, akademik Sedov say, that history of Slavs begin before Christ.
russian translation, link

One of most important of archeologists in Czech republic, profesor of archeology, Zdeněk Klanica say, that history of Slavs begin before Christ. Publication Počátky Slovanů, (2009 / docent Zdeněk Klanica) link here

In Slovakia, archeological publication of profesor on Univesity in Nitra, Peter Ivanič, "Západní Slovania v ranom Stredoveku"
This publication had reviewers and was controled 2 of most important archeologist in Slovakia (coincidentally 2 most important archeologists in Slovakia live in Slovakia but they are not Slovakian). Reviewers of this publication are:
-German archeologist prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
-hungarian archeologist prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.
Publication in Slovak language you can download here http://www.academia.edu/6858259/Western_Slavs
In this publication writes:
Medzi dôležité pramene, ktoré nás informujú o prvých Slovanoch, patria písomné správy. Slovania sa v nich objavujú pod názvami Venedi, Veneti, Anti, Sklavíni. Publius Cornelius Tacitus, Klaudios Ptolemaios a Gaius Plinius starší sa ako prví zmieňujú o Venedoch (Venetoch). Konkrétne písomné správy, ktoré jasne dokladajú existenciu Slovanov, sa nám zachovali až v dielach Jordana, Prokopia z Cézarey a Pseudo-Mauríkia. Medzi dôležité pramene, ktoré nás informujú o prvých Slovanoch, patria písomné správy. Slovania sa v nich objavujú pod názvami Venedi, Veneti, Anti, Sklavíni. Prvé písomné správy o akýchsi Venedoch alebo Venetoch medzi Vislou a Baltským morom sa objavili už v 1. a 2. storočí n. l., vtedy ich spomínajú rímski autori Plinius starší, Ptolemaios a Tacitus. Gaius Plinius starší (asi 23 – 79 n. l.) vo štvrtom zväzku Naturalis historiae (Prírodoveda) píše, že tento kmeň sa nachádzal medzi Vislou a Germánmi. Publius Cornelius Tacitus (asi 55 – 120 n. l.) ho v práci Germania lokalizuje na území medzi dolným Dunajom a Baltom. 125 Klaudios Ptolemaios (100 – 170) v tretej časti diela Cosmographia s názvom Geographia (Zemepis) spomína, že sídlil západne od Visly a na severných úbočiach Karpatského oblúka, pričom siahal až k dolnému Dunaju.

Translation:
Important sources that tell us about the early Slavs, include written reports. Slavs They appear under the names Venedi, Veneto, Anti, Slave. Publius Cornelius Tacitus, Ptolemy and Pliny the Elder Gaius was the first to mention Vened (Veneto). Specifically written report which clearly demonstrates the existence of the Slavs, we kept up the works of Jordan, Procopius of Caesarea and Pseudo-Maurik. Important sources that tell us about the early Slavs, include written reports. Slavs They appear under the names Venedi, Veneto, Anti, Slave. The first written reports on quasi-Vened or Veneta between the Vistula and the Baltic Sea have emerged already in the 1st and 2nd century n. l., when they are mentioned by Roman authors Pliny the Elder, Tacitus and Ptolemy. Gaius Pliny the Elder (about 23-79 n. L.) In the fourth volume Naturalis historiae (Science) writes that this tribe is located between the Vistula and the media. Publius Cornelius Tacitus (about 55 to 120 n. L.) It at work Germania locates the area between the lower Danube and Baltic. 125 Ptolemy (100-170) in the third part of the work Cosmographia called Geographia (Geography) mentions that lived west of the Vistula and the northern slopes of the Carpathian Mountain Area, and extend to the lower Danube.


You need to get your sources correct , the ONLY wends where the slavic VELETI tribe
https://en.wikipedia.org/wiki/Veleti

and there settlement in Mecklenberg Germany led to the later WENDISH crusade
https://en.wikipedia.org/wiki/Wendish_Crusade
which was against the VELETI tribes

The VELETI tribes came from upper Vistula river area and previously via modern SLOVAKIA
before SLOVAKIA, their origins are on the Belarus and Ukrainian border

.................

The VENEDI are a west-baltic people who are cousins of the west-Baltic AESTII people and these Venedi are insignifant to history apart from being part of a relay of traders for Amber

.................

But modern slavs keep going to read the fictitious fabricator historian JORDANES who now is not well respected in his works.
 
In wikipedia is probably incorrect translation of Veleti. Correct translation of Veleti to english is Velets
 
The very language Slavs speak is the proof that Slavs are ancient people in Europe having retained many linguistic archaisms and being a separate IE branch. It would not be possible in 6AD to create a linguistic branch that fits in IE tree with cognates in Indo-Iranian and Sanskrit. Those Germans making such claims are not the brightest individuals representing their society.
I think it is misinterpreted and is about TMRCA language. For Germanics I think it was estimated 500 BCE, for Slavs 500 AD, for Romance languages >500 AD (could be older if Romanian included).
East Balts around 500 AD would not be too far off. Balts (East + West) 500 or so BCE. Balto-Slavs either 500 bce or older.

All above don't quote me, I might be wrong by large margin. Just writing from memory, not double checking my sources.
 
You need to get your sources correct , the ONLY wends where the slavic VELETI tribe
https://en.wikipedia.org/wiki/Veleti

and there settlement in Mecklenberg Germany led to the later WENDISH crusade
https://en.wikipedia.org/wiki/Wendish_Crusade
which was against the VELETI tribes

The VELETI tribes came from upper Vistula river area and previously via modern SLOVAKIA
before SLOVAKIA, their origins are on the Belarus and Ukrainian border

.................

The VENEDI are a west-baltic people who are cousins of the west-Baltic AESTII people and these Venedi are insignifant to history apart from being part of a relay of traders for Amber

.................

But modern slavs keep going to read the fictitious fabricator historian JORDANES who now is not well respected in his works.

Yes, whatever. Tacitus' Venedi are located in 'Germania'. Somewhere east of Swabia, west of Vistula.

Here Suebia ends. I do not know whether to class the tribes of the Peucini, Venedi, and Fenni with the Germans or with the Sarmatians. The Peucini, however, who are sometimes called Bastarnae, are like Germans in their language, manner of life, and mode of settlement and habitation. Squalor is universal among them and their nobles are indolent. Mixed marriages are giving them something of the repulsive appearance of the Sarmatians... The Veneti have borrowed largely from Sarmatian ways; their plundering forays take them all over the wooded and mountainous country that rises between the Peucini and the Fenni. Nevertheless, they are to be classed as Germani, for they have settled houses, carry shields and are fond of travelling fast on foot; in all these respects they differ from the Sarmatians, who live in wagons or on horseback.[4]
 
See to this interesting link. Polabian Slavs was Slavs on territory current Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Polabian_Slavs

Polabian Slavs defended against religious Christianity holy war of Franks (Germans). War was very cruel and hard. History repeat: Slavs was occupied in WWII German Nazis. Now wants Merkel occupy Europe with Islamism-imigration
https://en.wikipedia.org/wiki/Wendish_Crusade

Franks (they were Germans) were extremely violent, when bloody militarily Christianize Slavs. Franks done genocide on Slavs

Slavs had very advanced, progressive esoteric spirituality (no animal sacrifice, no idols). They hated primitive pagan bloody dogmatic cult of Christianity. Hungarian King Saint Stephen done genocide on Slavs at chriastianisation process too.

Christianity is disgusting, perverse, demonic cult blood ///, link, click here

Unknown academic knowledge about the bloody crimes of the church: the spread of Christianity violence and genocide ///, link, click here

The crusade against the Slavs, Russian wikipedia, translation ///, link, click here

Violent christianisation of Lusatian Serbs. War with Franks ///, link, click here

Slavic fortress Raddush against military violence of chriastian Franks. Franks wanted from Slavs violent conversion to christianity. Now perfect tourist attraction, showplace ///, link, click here

"Pagan" uprising in Poland ///, link, click here

"Pagan" uprising in the Czech Republic ///, link, click here
 
See to this interesting link. Polabian Slavs was Slavs on territory current Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Polabian_Slavs

Polabian Slavs defended against religious Christianity holy war of Franks (Germans). War was very cruel and hard. History repeat: Slavs was occupied in WWII German Nazis. Now wants Merkel occupy Europe with Islamism-imigration
https://en.wikipedia.org/wiki/Wendish_Crusade

Franks (they were Germans) were extremely violent, when bloody militarily Christianize Slavs. Franks done genocide on Slavs

Slavs had very advanced, progressive esoteric spirituality (no animal sacrifice, no idols). They hated primitive pagan bloody dogmatic cult of Christianity. Hungarian King Saint Stephen done genocide on Slavs at chriastianisation process too.

The crusade against the Slavs, Russian wikipedia, translation ///, link, click here

Violent christianisation of Lusatian Serbs. War with Franks ///, link, click here

Slavic fortress Raddush against military violence of chriastian Franks. Franks wanted from Slavs violent conversion to christianity. Now perfect tourist attraction, showplace ///, link, click here

"Pagan" uprising in Poland ///, link, click here

"Pagan" uprising in the Czech Republic ///, link, click here
 
See to this interesting link. Polabian Slavs was Slavs on territory current Germany
https://en.wikipedia.org/wiki/Polabian_Slavs

Polabian Slavs defended against religious Christianity holy war of Franks (Germans). War was very cruel and hard. History repeat: Slavs was occupied in WWII German Nazis. Now wants Merkel occupy Europa with Islamism
https://en.wikipedia.org/wiki/Wendish_Crusade

Franks (they were Germans) were extremely violent, when bloody militarily Christianize Slavs. Franks done genocide on Slavs

Slavs had very advanced, progressive esoteric spirituality (don't believe on gods, idols, did not have animal sacrifice). They hated primitive pagan bloody dogmatic cult of Christianity. Hungarian King Saint Stephen done genocide on Slavs at christianisation process too. https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_I_of_Hungary

Christianity is disgusting, perverse, demonic cult blood ///, link, click here

Unknown academic knowledge about the bloody crimes of the church: the spread of Christianity violence and genocide ///, link, click here

The crusade against the Slavs, Russian wikipedia ///, link, click here

Violent christianisation of Lusatian Serbs. War with Franks ///, link, click here

Slavic fortress Raddush against military violence of christian Franks. Franks wanted from Slavs violent conversion to Christianity. Now perfect tourist attraction, showplace ///, link, click here

"Pagan" uprising in Poland ///, link, click here

"Pagan" uprising in the Czech Republic ///, link, click here

Examples of Christianity stands the power ///, link, click here

Spirituality of Slavs
Ethnologists say this: Slavs did not have animal sacrifice. When they have to animal eat, when kill animal, they apologize animal - it is ritual of apologize (odprosovací obrad, obrad odprosenia). It is not animal sacrifice, it is not sacrifice for gods. Spirituality of Slavs was very similar as shamans in Peru. Shamans in Peru have ritual apologize of animal too.

About spirituality of Peru shamans, these links
What say on the Christian God indigenous tribal Amazonian shamans? (article in slovak and czech language) ///, link, click here

What happens after death? Learning indigenous tribal Amazonian shamans ///, link, click here
 
Last edited:
Slavs had very advanced, progressive ezoteric spiritualty (no animal sacrifice, no idols). They hated priminive pagan bloodly dogmatic cult of christianity.
Everything else above sounds correct.
But this :))))
Is like you never read a thing about Rugen.
 
Pagan Slavs had human and animal sacrifices. Slavs of Belarus had similar pagan practices to those of Balts living in Lithuania. This was one of the reasons Slavs of Belarus and pagan Balts were peaceful. They were familiar to each other. Despite ancestors of Belarusians were labeled as Christian from 998AD, in reality common folks were pagan for a long time. Northern Belarusians were more pagan than Balts of Lithuania in my opinion. Slavs of Belarus kept pagan heathen in the centre of Minsk till early 20th century. I am not kidding. There was a pagan heath consisting of oak tree, stone, sacred fire, and the keeper of the fire. People were coming to the heathen asking for the things Christians would ask in a chirch. Commies cut down sacred oak tree and sent the fire-keeper to Siberia. Sacred stone is kept in the museum of stones near Minsk nowadays.
 
Volat: Thank you for interesting informations
 
Iranian origin of Slavs

Iranian origin of Slavs
I discern interesting "connections":


The most famous Russian archaeologist Sedov in year 2002 speak about Iranian origin of Slavs.
http://slavya.ru/trad/history/genezis/sed.htm
For translation of this article you can use:
https://translate.google.com
https://translate.yandex.com/


Slavic haplogroup is R1a.


And haplogroup R1a has Iranian origin.
http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml


Etymology of word "Iranian" is Aryan. t is interesting too. (Iranian languages are Indo-European)
https://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_peoples
 
Last edited:
Slavic people don't speak 'Iranian'. Slavic is part of Balto-Slavic. Balto-Slavic is also not only related to hg. R1a, but also I2 and N1c1 etc.

Proto Indo-Iranians had nothing to do with hg. N1c1 and I2.


Proto-Iranian R1a is different from Slavic R1a. Proto-Iranian R1a has to be connected with R1a-Z93. Also proto-Iranians had more than 1 single haplogroup. ALL ethnic groups have more than 1 type of haplogroups.


Proto-Iranian : J2a, G2, R1a-Z93 and maybe some R1b and NorthWest Asian type of J1. Alano-Sarmatians, Medes, Persians had all these haplogroups. Proto-Iranians = a combination between J2a, G2a, R1a-Z93, R1b and J1.

Slavs : R1a-Z282, I2a, N1c1.


Slavic haplogropus are different from Iranic/Aryan haplogroups.


Also, NONE of the Slavic people speak Iranic as their native language. How is it possible if they were in the past Iranian speakers. Why there is not even 1 single Slavic tribe that speaks Iranian? Because Slavic tribes NEVER spoke Iranic as their native language.True and original Iranians are those who speak an Iranian language as their NATIVE language...
 
Iranian origin of Slavs

Goga: read you please article of archaeologist Sedov.
You can this more links read about interactions Slavic and Iranian tribes and linguistic origin.

http://arheologija.ru/yazyikoznanie-i-etnogenez-slavyan
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1496520
http://slavya.ru/trad/history/genezis/vost_slav.htm
http://www.myfilology.ru/slavyanska...ye-sviazi-slavian-s-iranoiazychnymi-plemenami
http://aquilaaquilonis.livejournal.com/140942.html

(for translation)
https://translate.google.com
https://translate.yandex.com/

Haplogroup R1a is of course not the only one haplogroup for Slavic people, but is the most typical for all Slavs in all Slavic countries
 

This thread has been viewed 9529 times.

Back
Top